Drazí studenti,

Ostravská univerzita je připravena vám pomoci v těžké situaci. Pokud potřebujete jakoukoli pomoc, útěchu nebo asistenci – právní, sociální, psychologickou – kontaktujte nás na pomahej@osu.cz Nezdráhejte se nás s čímkoli oslovit, jsme tady pro Vás!

Kontakt:
Magdaléna Divínová – Poradenské centrum OU
E-mail kdykoli: pomahej@osu.cz
Telefon ve všední dny od 9 do 15 hodin: 00420 553 46 1343


Jste studenti nebo uchazeči o studium na Ostravské univerzitě a řešíte záležitosti spojené se studiem?


Příjezd

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU)

Od 01.03.2022 funguje v Ostravě KACPU. Sídlí v budově Českého červeného kříže na ul. Červeného kříže v blízkosti náměstí Republiky. Činnost KACPU koordinuje primárně Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Na činnosti se podílí i Ministerstvo vnitra prostřednictvím složek Policie ČR a zaměstnanců Cizinecké police. Potřebnou pomoc poskytují v KACPU i zaměstnanci ČČK a další organizací a institucí. V KACPU budou provedeny nezbytné administrativní kroky k přijetí uprchlíků – vyřízení víza za účelem strpění, vyřízení zdravotního pojištění ad. Uprchlíkům bude poskytnuta i humanitární pomoc, psychosociální pomoc a koordinace ubytování. KACPU jsou postupně zřizována ve všech krajských městech. Provoz KACPU je nepřetržitý 24/7. Informace o KACPU jsou k dispozici např. na webu ČTK, Ministerstva vnitra a ČČK.Potřebujete vy nebo vaši blízcí v Česku ubytování?

Pro aktuální nabídku ubytovacích kapacit kolejí Ostravské univerzity pro ukrajinské studenty, popřípadě jejich blízké kontaktujte vedoucí provozu kolejí. Pro akutní pomoc s ubytováním kontaktujte také Organizaci pro pomoc uprchlíkům v Ostravě.


Potřebují vaši blízcí informace o možnostech pobytu v České republice?

Všechny potřebné informace ohledně možnosti příchodu do České republiky a podmínkách pobytu včetně podmínek pro zaměstnání naleznete na těchto stránkách Ministerstva vnitra:


Bezplatná přeprava pro občany Ukrajiny

Od 9. března 2022 bude občanům Ukrajiny a jejich dětem poskytnuto bezplatné cestování ve spojích veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji, které jsou součástí Integrovaného dopravního systému ODIS. Bezplatná přeprava se vztahuje na osoby prokazující se ukrajinskými doklady totožnosti (tzn. cestovním pasem, občanským průkazem anebo hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem) a děti v jejich doprovodu.


Vízum za účelem strpění pobytu na území

Přicestovat do Česka z Ukrajiny v rámci bezvízového styku je možné, pouze pokud má osoba platný cestovní pas s biometrickými údaji. Takový pobyt musí cizinec oznámit Cizinecké policii do 3 dnů od svého příjezdu. Délka takového pobytu nesmí přesáhnout 90 dnů.

V ostatních případech a pokud předpokládaná délka pobytu přesahuje 90 dnů, bude občanům Ukrajiny, dle sdělení Ministerstva vnitra, vydáváno vízum za účelem strpění pobytu na území. O vízum mohou osoby žádat individuálně na příslušných pracovištích Ministerstva vnitra. V Moravskoslezském kraji jsou dvě taková pracoviště – kontakty na webu MV ČR. Ukrajinští občané, kteří nyní přicestovali do Česka, mohou využít také kontaktu na KACPU, kde jsou zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří jim pomohou vízum vyřídit.


Podpora

Pomoc můžete najít i mimo univerzitu:

Nenašli jste řešení vaší situace v nabídce? Kontaktujte nás na emailu  pomahej@osu.cz  nebo telefonicky ve všední dny od 9.00 do 15.00 na čísle 00420 553 46 1343. Zprostředkujeme vám pomoc individuálně. Jsme tady pro Vás!

Potřebujete psychologickou podporu?

Seznam psychologů pro ty, kteří vyhledávají psychologickou pomoc v ukrajinštině, ruštině, nebo jiných jazycích. Pro okamžitou intenzivní psychologickou pomoc funguje linka Krizového centra Ostrava, česky nonstop, anglicky dle domluvy.


Děti

Nezletilé děti (osoby do 18 let)

Za děti jednají rodiče. Pokud je dítě bez doprovodu, je potřeba uvědomit OSPOD dle faktického pobytu dítěte. OSPOD postupuje dle metodiky MPSV. Informaci o dítěti bez doprovodu na území Ostravy je nutné sdělit e-mailem Mgr. Radce Miturové z OSVZ MMO.


Kontaktní osoby pro výkon sociálně právní ochrany dětí a sociální práce

OSPOD – Mgr. Radka Miturová, rmiturova@ostrava.cz, kl. 43824, mobil 734692813

Sociální práce – Lukáš Drlík, DiS., ldrlik@ostrava.cz, kl. 43863, mobil 603556534


Finance

Možnosti finančního zabezpečení studentů z Ukrajiny a Ruska, kteří se v důsledku válečného konfliktu ocitli bez finančního zabezpečení.

Pracovníci Úřadu práce ČR doporučují, aby v této věci doprovázel studenta sociální pracovník. Vzhledem k územnímu členění statutárního města Ostravy se obracejte na sociální pracovníky ÚMOb dle faktického pobytu studenta. Kontaktní seznam naleznete v příloze. Seznam kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR, oddělení hmotné nouze včetně rozdělení místní příslušnosti naleznete v příloze. Podporu studenta při jednání s Úřadem práce ČR prostřednictvím sociálního pracovníka ÚMOb rovněž doporučujeme. I nadále je možné pro zabezpečení základních potřeb zahraničních studentů využít zásob Potravinové banky v Ostravě. Věřím, že tyto informace pomohou při řešení zabezpečení potřeb studentů.

V případě potřeby dalších informací se můžete obracet na koordinátora v oblasti sociální práce Lukáše Drlíka, DiS., tel. 599 443 868, ldrlik@ostrava.cz.


Nepojistné sociální dávky

Informace pro občany Ukrajiny jsou dostupné v ukrajinštině na portálu Úřadu práce ČR.

Držitelé víza jsou oprávněnými osobami pro vznik nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi. Mohou tak požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. MPSV doporučilo Generálnímu ředitelství ÚP ČR řešit situaci primárně dávkou MOP do okamžiku, než dojde k výplatě příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení. V odůvodněných případech je možné poskytnout dávku MOP i osobám, které dosud nemají vízum udělené.

Pro dávky státní sociální podpory je rozhodující podmínka trvalého pobytu na území Česka. V odůvodněných případech je možné tuto podmínku prominout. Této možnosti bude využíváno především u dávky příspěvek na bydlení v případě, kdy se příchozí občané Ukrajiny dostanou do stávající okruhu společně posuzovaných osob.


Zaměstnávání osob z Ukrajiny

Osoby, kterým bude uděleno vízum, mají přístup na český trh práce. Je však nutné, aby požádaly Úřad práce ČR o vydání povolení k zaměstnání. Bližší informace jsou na webu MPSV, a to i v ukrajinštině.


Potřebujete práci na zkrácený úvazek pro sebe nebo najít zaměstnání pro své blízké?

Pokud jste studenty prezenčního studia a máte povolení k pobytu za účelem studia, můžete legálně pracovat. Pokud ne, musíte mít vyřízeno pracovní povolení. Musíte se dostavit na pracoviště OAMP (Odbor azylové a migrační politiky) – pobočka v našem kraji sídlí zde – ve stanovených mimořádných hodinách a požádat o speciální dlouhodobé vízum. Poté je nutné domluvit se se zaměstnavatelem a vyřídit si na Úřadu práce povolení k zaměstnání. Další informace můžete nalézt zde.

V nabídce pracovních míst na univerzitním portálu JobTeaser najdete pracovní nabídky i pro studenty, kteří nemluví plynně česky. Ostravská univerzita připravuje nabídku akademických i neakademických pozic na Ostravské univerzitě. Sledujte tyto stránky, kde v nejbližších dnech uveřejníme bližší informace.


Pojištění

Zdravotní pojištění

Okamžikem udělení víza za účelem strpění je držitel víza účasten systému veřejného zdravotního pojištění, stává se tzv. státním pojištěncem. Automaticky se stává pojištěncem u Všeobecné zdravotní pojišťovny.

V případě osob, které přicestují individuálně a nevyužijí pomoci KACPU nebo jiné pomáhající organizace, je nutné, aby se tyto osoby dostavily osobně na kterékoliv klientské centrum VZP, dle informací Ministerstva zdravotnictví ve lhůtě cca 5 dní.

Neodkladná zdravotní péče je však poskytnuta i těm osobám, které dosud nemají vízum udělené. Tuto péči poskytují fakultní nemocnice. Další informace na webu Ministerstva zdravotnictví.